دوشنبه: 2 خرداد 1401

شما اینجا هستید

ساخت و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه چندوجهي زوجين با نگرش به منابع اسلامي

  پژوهش حاضر به هدف ساخت و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه اي چند وجهي با نگرش به منابع اسلامي و به منظور سنجش و ارزيابي روابط زوجين انجام گرديد. روش: در اين تحقيق ابتدا منابع معتبر اسلامي در حوزه روابط زوجين با نگاه به الگوي چند وجهي مورد پيمايش قرار گرفت، در نتيجه وجوه و ابعاد نه گانه اي کشف و استخراج گرديد. سپس در هر بعد بدون توجه به مستندات اسلامي آن، کليد واژه هايي تعريف گرديد که در فرايند ساخت پرسش نامه به جمله ها و گويه هاي خبري تبديل شده و بر اساس آن پرسشنامه اوليه شکل يافت. استخراج و نامگذاري وجوه نه گانه همچنين توليد کليد واژه ها و مستندات اسلامي با تاييد کارشناسان صورت پذيرفت. اين پرسشنامه در دو مرحله آزمايشي و اصلي اجرا گرديد. در مرحله اول 100 نفر و در مرحله دوم 700 نفر به عنوان نمونه انتخاب و آزمون اجرا گرديد. جامعه آماري اين تحقيق چهار موسسه آموزش عالي استان قم مي باشد که از آن 700 نفر با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و پرسشنامه مورد نظر را تکميل نمودند. نتايج حاصل با استفاده از روشهاي آزمون - آزمون مجدد، دو نيمه سازي و ثبات دروني به منظور محاسبه اعتبار آزمون و روش روايي وابسته به محتوا و روايي سازه مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج تحقيق حاضر بيانگر آن است که الگوي چند وجهي روابط همسران هم از ديدگاه اسلامي و هم از نگاه شاخصه هاي روان سنجي مقبوليت دارد. اين تحقيق مبداني نظري الگويي جديد از رويکرد چند وجهي را از منابع اسلامي استخراج نمود. همچنين تحقيق به توليد الگوي جديد در پرسشنامه چند وجهي با رويکرد اسلامي دست يافت. شاخصه هاي روان سنجي اعتبار و روايي بدست آمده از تحليل هاي آماري به روشهاي مختلف نشان دهنده اين مساله است که آزمون از اعتبار بالايي برخوردار مي باشد: ) آزمون - آزمون مجدد 72./، از طريق دو نيمه سازي: همبستگي دو نيمه 85/. و آلفاي کرونباخ دو نيمه 92/.، اسپيرمن 92/.، و گاتمن 92/.، پرسشنامه نهايي همچنين از روايي محتوايي بالايي) ضريب همبستگي 99/. و سطح معناداري 1../) برخوردار است. روايي سازه نيز نشان داد که پرسشنامه داراي 6 مولفه اصلي مي باشد. نتيجه گيري: از منابع ديني مي توان آزمونهاي معتبر روان شناختي طراحي و توليد نمود بطوري که با معيارهاي علمي و شيوه هاي روان سنجي قابل اثبات باشد، ارزيابي پرسشنامه با اعتبار و روايي بالا و مطلوب نشان داد که اين پرسشنامه واجد عوامل زيربنايي براي سنجش شاخص هاي روان سنجي و ويژگيهاي روابط همسران مي باشد. بنابراين مي توان آن را در مراکز مشاوره، جهت مصاحبه تشخيصي، سنجش و درمان زوجين بکار گرفت.

  پديدآورنده: 
  محمد دولتخواه
  لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/5708

  آخرین اخبار

  موسسه امام خمینی

  «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

  سند چشم انداز

  چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه